varnost pri delu (1)
storitve

Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu

Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost pri delu. Izdelati mora oceno tveganja in izjavo v pisni obliki, ki opredeljuje morebitna tveganja, ki so povezana s konkretnim delovnim mestom ali dejavnostjo, ter navesti ukrepe, ki jih bo sprejel za njihovo odpravo ali zmanjšanje. Več si lahko preberete na naslovu: https://www.projekt-varnost.si/. Sprejeti mora tudi ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo, tako da bo zagotovil ustrezna sredstva za gašenje in opremo za evakuacijo, ter seznanil delavce s postopki evakuacije in njihovimi vlogami v primeru nevarnosti.

varnost pri delu1 (1)

Kako se pripraviti na nevarnost?

Požarni red je dokument, ki določa ukrepe za preprečevanje požarov in za zaščito ljudi in premoženja v primeru tega dogodka. Po šestem odstavku 35. člena Zakona o varstvu pred požarom morajo lastniki stanovanjskih in poslovnih ter industrijskih objektov izdelati požarni red. Več si preberite na naslovu: https://www.projekt-varnost.si/pozarni-red. Obstajajo pa tudi izjeme in v  nekaterih primerih ga ni treba izdelati. Požarni red je pomemben za zaščito in zagotavlja boljšo požarno varnost.

požarni red (1)

Določitev strokovnega delavca

Delodajalec mora tudi določiti strokovnega delavca za varnost pri delu, ki bo zadolžen za spremljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu ter bo svetoval delodajalcu o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. da bo varnost pri delu ustrezna. Delodajalec mora tudi seznaniti in obvestiti delavce o ustreznem in zdravem delu, tako da jim bo zagotovil ustrezna navodila in informacije, ki jih potrebujejo za zdravje in varnost pri delu.

Kakšne so kazni, če dokument ni pripravljen?

Če požarni red ni narejen, lahko pride do resnih posledic. Posledice so, da življenja in zdravje delavcev in obiskovalcev niso zavarovani, prav tako niso zavarovani industrijski in poslovni objekti, kar lahko povzroči veliko škodo. Podjetja lahko zaradi uničujočih posledic celo izgubijo vse in se delovni proces popolnoma ustavi, kar pomeni, da se ustvari velika izguba za podjetje. Zaradi neizpolnjevanja zakonskih obveznosti zavarovalnice ne plačajo odškodnine. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa lahko celo izreče globo v višini od 300 do 20.000 evrov v primeru nesreče in da požarni red ni narejen.

požarni red2 (1)

Promocija zdravja

Delodajalec mora tudi načrtovati promocijo zdravja v podjetju, tako da bo zagotovil ustrezne pogoje za zdravo delo kot tudi za varnost pri delu, kot so udobne in dobro prezračeni prostori, dovolj počitka in odmora, ter ustrezno prehrano in hidracijo. Določiti mora tudi  izvajalca medicine dela, ki bo opravljal redne zdravstvene preglede in svetoval o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za zagotovitev zdravja delavcev. Delodajalec mora tudi zagotoviti usposabljanje delavcev za varnost pri delu, tako da jim bo zagotovil ustrezno usposabljanje in informacije o zdravem delu, ter spodbujal njihovo sodelovanje pri sprejemanju ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Kaj vsebuje ta dokument?

Požarni red je dokument, ki določa ukrepe za preprečevanje nevarnosti in zaščito ljudi in premoženja v primeru tega dogodka. Vsebuje navodila in ukrepe za preprečevanje nevarnosti ter navodila za ravnanje v primeru, da pride do tovrstne nesreče. Izvleček tega dokumenta je kratek povzetek dokumenta, ki običajno vsebuje glavne informacije o varnostnih ukrepih, odgovornostih in dolžnostih oseb v objektu ter navodila za ravnanje v primeru tega dogodka.

varstvo pri delu1 (1)

Preiskava delovnega okolja

Delodajalec je odgovoren za varnost pri delu in zdravje delavcev pri delu in zato mora zagotavljati periodične preiskave okolja. Te preiskave vključujejo strokovne meritve osvetljenosti, ki so pomembne za zagotavljanje ustrezne razsvetljave v okolju. Meritve osvetljenosti se morajo opraviti tudi ob uvedbi novega zaposlitvenega mesta, ob pritožbah delavcev in ob zahtevah delovnega inšpektorja. V okviru preiskav delovnega okolja se mora opraviti tudi preračun in ovrednotenje osvetljenosti ali razsvetljave v okolju, da se zagotovi ustrezno mesto za delavce.

V primeru nevarnosti sledite tem korakom

Požarni red določa, da je pomembno takoj ukrepati in slediti naslednjim korakom: nemudoma obvestite gasilce. Pazite na svoje lastno varnost in takoj zapustite objekt. Ne vzemite s seboj ničesar, razen osebnih dokumentov in nujne osebne opreme. Če je mogoče, pogasite ogenj s pripomočki, ki so na voljo v podjetju. Če je ogenj prevelik, se izogibajte njegovi bližini in se držite na varnem. Poskrbite za evakuacijo vseh oseb iz objekta in se prepričajte, da ni nihče v objektu. Počakajte na prisotnost gasilcev in jim pomagajte pri ukrepanju. Ne vstopajte v objekt, dokler gasilci ne dovolijo, saj je lahko nevaren zaradi strupenih plinov, ki so lahko prisotni v ozračju. Če ste v bližini ognja, se izogibajte dihanju dima in nosite masko ali krpo, da se zaščitite pred vdihavanjem dima. Pomembno je, da se držite navodil in da se izogibate nevarnostim.

požarni red1 (1)

Meritve hrupa

Meritve hrupa so bistvene za varstvo delavcev, saj jih s tem zaščitimo pred škodljivim hrupnim okoljem, v katerem bi morali delati. Te meritve opravljajo v proizvodnjah, pisarnah in na delovnih mestih, kjer je prisotnost delovnih strojev potrebna. Meritve hrupa je potrebno opraviti tudi ob spremembi delovnega okolja ali zamenjavi delovne opreme ter ob pritožbah delavcev in zahtevah inšpektorja. Vse te meritve se morajo opraviti v obdobju, ki je določeno v oceni tveganja. Na podlagi rezultatov meritve lahko strokovnjaki svetujejo o načinih izboljšanja pogojev.