Pravila poslovanja

 • Spletna stran hood.si je javnega značaja in zato lahko vse objavljeno na njej uporablja vsak, ki je zainteresiran;
 • vsak, ki želi objavljati na strani, se mora odreči lastništvu vsebine, ki jo je objavil, lahko si le pridrži avtorsko pravico, kar pomeni, da se lahko podpiše pod svoj prispevek, fotografijo ali video posnetek;
 • podpis je lahko s polnim imenom in priimkom, z inicialkami ali pa s psevdonimom (po želji avtorja);
 • avtor prispevka, fotografije ali video posnetka lahko ostane anonimen, v kolikor tako želi;
 • uprava spletne strani hood.si si pridržuje pravico, da brez navedbe razloga zavrne objavo določenega poslanega materiala;
 • prav tako si pridržujemo pravico, da kadarkoli brez navedbe razloga umaknemo določeni že objavljeni material z našega portala;
 • spletni portal hood.si prav tako ne odgovarja, če katerakoli tretja oseba uporabi karkoli objavljeno na naši strani v kakršenkoli namen, pa čeprav bi se s tem povzročila škoda komurkoli;
 • hkrati pa se obvezujemo, da bomo iz objave takoj umaknili kakršenkoli prispevek, fotografijo ali video posnetek, za katerega nas bo kdorkoli obvestil, da mu je le – ta storil škodo, ga osramotil ali mu kakorkoli škodoval;
 • vsak članek, prispevek, fotografija ali video posnetek bo pred objavo pregledan in v kolikor ne bo urejen v skladu z našimi pravili in navodili, le – ta ne bo objavljen;
 • o tem ali se nekaj objavi ali ne, bo avtor obveščen in najprej pozvan, da odpravi pomanjkljivosti in šele po tem bo padla končna odločitev ali se bo določena zadeva objavila ali ne;
 • ravno tako o tem, koliko časa bo nekaj objavljeno, odloča izključno naša uprava.